19 Ocak 2018 Cuma

Git Notlarım

Not :  Konuyla ilgili SVN Notlarım başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

Giriş
Git ile ilgili aldığım notlarım aşağıda. Mercurial'in Git'ten daha kolay olduğu da söyleniyor.

Git history'i ilelebet saklar.

Git Branching Modeli Nedir ?
Git Branching Modeli şöyle.

1. origin
Remote repository anlamına gelir.

2. origin/master
Remote repository'deki master branch anlamına gelir. Test edilmiş tam çalışan sürümler için kullanılır. Örneğin Sürüm 1.0

3. origin/develop
Remote repository'deki develop branch anlamına gelir. Sürüm 1.0 bittikten sonra Sürüm 2.0 için çalışırken bu branch üzerinde çalışırız.

4. HEAD
Şu anki branch'in en son hali diye düşünülebilir.

packfile Nedir ?
Değişikliklerin kaydedildiği dosya. Yerden tasarruf sağlar. Açıklaması şöyle
The packfile is a single file containing the contents of all the objects that were removed from your filesystem. The index is a file that contains offsets into that packfile so you can quickly seek to a specific object. What is cool is that although the objects on disk before you ran the gc were collectively about 22K in size, the new packfile is only 7K. You’ve cut your disk usage by ⅔ by packing your objects.

Git Komutu Seçenekleri
add seçeneği
Dosyaları local repository''ye ekler. Daha sonra commit yapmak gerekir.
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git add *
$ git commit -m 'First commit'
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git add myfile.txt
$ git commit -m initial
branch seçeneği
Yeni branch oluşturmak için kullanılır. Şöyle yaparız.
$ git branch br2 && git branch br3 && git branch br4
checkout seçeneği
Açıklaması şöyle. Local repository'deki farklı bir branch'e geçmek için kullanılır.
svn'den gelenler için bu komut kafa karıştırıcı çünkü svn'deki checkout komutundan farklı bir anlama geliyor.
> git checkout .
# checks out current directory
> git checkout ..
# Checks out parent directory, if in repository.
> git checkout ...
# Puts into detached head state?
> git checkout ....
error: pathspec '....' did not match any file(s) known to git.
Örnek
c'yi yeni bir branch olarak checkout etmek istersek şöyle yaparız.
$ git checkout -b mynewbranch c
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git checkout -b br1
Switched to a new branch 'br1'
Şöyle yaparız.
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Örnek
Açıklaması şöyle
Check out the files from the revision you want without checking out the revision itself
Şöyle yaparız.
git checkout some-other-commit -- .
Örnek
Şöyle yaparız.
git checkout --recurse-submodules tags/boost-1.65.1
clean seçeneği
Açıklaması şöyle
Delete untracked files, including ignored ones.
Şöyle yaparız.
git clean -fdx
clone seçeneği
Remote Repository'nin kopyası local repository olarak oluşturulur. Remote Repository iki branch'ten oluşuyor olabilir. Master ve develop.
svn'den gelenler için bu komut kafa karıştırıcı çünkü svn'deki checkout komutuna denk geliyor.
Örnek
Şöyle yaparız
git clone https://github/com/something
Örnek
Bulunduğumuz dizine clone yapmak istersek şöyle yaparız.
git clone git@github.com:whatever .
Belli bir dizine clone yapmak istersek şöyle yaparız.
git clone git@github.com:whatever folder-name

Örnek
Şöyle yaparız.
git clone --recursive -c core.longpaths=true -j 20 https://a.b.c .
commit seçeneği
Bu komut ile dosyalarımız local repository'ye gönderilir.
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git commit -d "Your message"
Örnek
Şöyle yaparız
$ git commit -m 'First commit'
config seçeneği
Şöyle yaparız.
$ git init
$ git config user.name myuser
$ git config user.email myuser@gmail.com

fetch seçeneği
Bu komut ile remote repository'deki değişiklikler bizim repository'imize getirilir ama çakışma varsa merge edilmez.

fsck seçeneği
"file system check" anlamına gelir. Açıklaması şöyle
Git's hashing only happens at the time commits are created, and from there on the hashes are used to identify the commits. This in no way ensures the integrity of the files. Git repos can get corrupted and lose data. In fact, git has a built-in command to detect this kind of loss, git fsck, but as the documentation says, you are responsible for restoring any corrupted data from backups.
init seçeneği
Boş ve yeni bir git dizini oluşturur.
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git init
Initialized empty Git repository in ...
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git init
Örnek
Şöyle yaparız.
git init --bare /path/to/myrepo.git
log seçeneği
Commitlenen kodda tek bir satırı aramak için şöyle yaparız.
git log -S"..." /path/to/it
pull seçeneği
Bu komut ile remote repository'deki değişiklikler bizim repository'imize merge edilir.

Eğer değişiklikleri beğenmez ve eski haline getirmek istersek
git reset --hard HEAD komutunu çalıştırmak lazım.

push seçeneği
Yapılmış olan değişikliklerin remote'a gönderilmesi içindir.
Örnek
Şöyle yaparız. Açıklaması şöyle
master is the default local branch in GIT (like we have svn trunk)
local repository'deki master remote repository'deki origin'e gönderiliyor.
git push origin master
Örnek
Şöyle yaparız.
git push -u origin master
Örnek
Şöyle yaparız. Mevdut dosyanın üzerine yazmak için kullanılır.
git push --force origin master
remote seçeneği
Açıklaması şöyle
origin refers to the source repository from where it was cloned.
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git remote add origin https://github.com/myuser/pdfeditor
Örnek
Eğer remote repository paylaşılan bir dizin ise şöyle yaparız.
git remote add origin //shared_folder/path/to/myrepo.git
Örnek
Şöyle yaparız.
$ git remote -v
remove seçeneği
Açıklaması şöyle
Delete tracked files (don’t forget the git in front of this, rm -rf . is quite different)
Şöyle yaparız.
git rm -rf .
reset seçeneği
Şu anki branch'in en son haline gelmek için şöyle yaparız.
git reset --hard HEAD
revert seçeneği
Head dışında kullanım şekli olabilirmi bilmiyorum. Head'den bir önceki sürümü alarak yeniden commitler. Elimizde şu sürüm olsun
a -> b -> c -> d(HEAD)
Şöyle yaparız
git revert HEAD
Elimizde şu geçer
a -> b-> c -> d -> e(HEAD)

Hook
Post Commit Hook ile commit için gönderilen tüm dosyalar alındıktan sonra bir betik çalıştırılabilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Word Belgesi Sürümü Numarası

Her ne kadar svn veya git Word Belgesinin tarihçesini tutsa da, belgenin kapak sayfasına sürüm numarası yazmak gerekiyor. Bazı şirketlerde gördüğüm örnekler:

Belge henüz yayınlanmadıysa ve üzerinde çalışılıyorsa sürüm numarasına -(P1) -preliminary anlamına geliyor - yazılır. Belge resmi olarak yayınlandıktan sonra sürüm numarasındaki -(P1) kaldırılır ve sadece "-" yazılır.
Yani :
Version : -(P1) iken
Version : - haline gelir.

OpenCV

Aşağıda notlarım var.
Image Processing görüntü işleme demek, yani resimden resim üretme gibi düşünülebilir. Görüntü işlemede temel iki yöntem var. İlki matris şeklinde resmi işleme, diğeri ise resmi sinyal gibi işleme.

Contour resim içindeki nesne demek sanırım.

Görüntü İşleme Yöntemleri
Görüntü filtreleme, gürültü giderme, görüntü birleştirme.

OpenCV altta gereken yerlerde Cuda kullanır.

Line İşlemleri
convexHull metodu
İmzası şöyle.
void
convexHull(InputArray points,
      OutputArray hull,
      bool clockwise=false,
      bool returnPoints=true);
Contour'ları bulduktan sonra convexhull + polyline metodu ile contour etrafi çizilebilir.
Örnek
Şöyle yaparız.
using (var src = new Mat(filePath))
using (var gray = new Mat())
{
 using (var bw = src.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY)) // convert to grayscale
 {
  // invert b&w (specific to your white on black image)
  Cv2.BitwiseNot(bw, gray);
 }

 // find all contours
 var contours = gray.FindContoursAsArray(RetrievalModes.List,
  ContourApproximationModes.ApproxSimple);
 using (var dst = src.Clone())
 {
  foreach (var contour in contours)
  {
   // filter small contours by their area
   var area = Cv2.ContourArea(contour);
   if (area < 15 * 15) // a rect of 15x15, or whatever you see fit
    continue;

   // also filter the whole image contour (by 1% close to the real area)
   if (Math.Abs((area - (src.Width * src.Height)) / area) < 0.01f)
    continue;

   var hull = Cv2.ConvexHull(contour);
   Cv2.Polylines(dst, new[] { hull }, true, Scalar.Red, 2);
  }

  using (new Window("src image", src))
  using (new Window("dst image", dst))
  {
   Cv2.WaitKey();
  }
 }
}
polylines metodu
İmzası şöyle.
void cv::polylines (
  InputOutputArray   img,
  InputArrayOfArrays  pts,
  bool         isClosed,
  const Scalar &    color,
  int         thickness = 1,
  int         lineType = LINE_8,
  int         shift = 0 
)
LineIterator
İki nokta arasındaki pikselleri dolaşmak için şöyle yaparız.
// grabs pixels along the line (pt1, pt2)
// from 8-bit 3-channel image to the buffer
LineIterator it(img, pt1, pt2);
vector<Vec3b> buf(it.count);

// iterate through the line
for(int i = 0; i < it.count; i++, ++it)
  buf[i] = *(const Vec3b)*it;


Resim Yükleme
cvLoadImage
Bu metod ile resimleri yüklemek mümkün. Örnek: Bu metodu sadece C kullanırken kullanmak lazım. C++ ile cv::Mat sınıfını kullanmak gerek.
IplImage* src = cvLoadImage(argv[1],0);

Resim İşleme Metodları
absdiff
İki resim arasındaki farkı verir.
cv::Mat first,second,result;
//first= some image
//second =other image
cv::absdiff(first,second,result);
İki resim de aynı tipte olmalıdır, örneğin CV_8UC1 gibi yoksa şöyle bir hata alırız.
OpenCV Error: Bad argument (when the input arrays in add/subtract/multiply/divide 
functions have different types, the output array type must be explicitly 
specified)
in arithm_op, file /opt/opencv/modules/core/src/arithm.cpp, line 683.
terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception'

calculate optical flow
Bir resimdeki 4 noktanın devamının bir başka resimde nerede olacağını verir. Şöyle yaparız.
std::vector<cv::Point> prev{p1,p2,p3,p4};
std::vector<cv::Point> next;
cv::calcOpticalFlowPyrLK(
 mat_prev, mat_next, 
 prev,
 next, 
 status, 
 err 
);
circle metodu
Open CV Drawing Functions yazısına taşıdım.

copyMakeBorder metodu
Resmin kenarları olsun istersek şöyle yaparız.
int borderSize = 2;

cv::copyMakeBorder(input, output, borderSize, borderSize,
        borderSize, borderSize, BORDER_REPLICATE);
createTrackBar metodu
Global değişkenler kullanarak şöyle yaparız.
int thresh = 100;
int max_thresh = 255;
/// Function header
void thresh_callback(int, void* );

createTrackbar( "Canny thresh:", "Source", &thresh, max_thresh, thresh_callback );
thresh_callback( 0, 0 );

/** @function thresh_callback */
void thresh_callback(int, void* )
{
 ...
}
fillConvexPoly metodu
Resmin belirtilen alanini belirtilen renk ile doldurur. Şöyle yaparız.
import cv2
import numpy
img = cv2.imread("zebra.jpg")
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2BGRA) #convert to 4-channel image
triangle = numpy.array([[300, 0], [399, 0], [399, 100]])
color = [255, 255, 255, 0] #white with zero alpha
cv2.fillConvexPoly(img, triangle, color)
cv2.imwrite("with_triangle.png", img) #save to PNG for transparency support

inRange metodu
OpenCV Threshold Metodları yazısına taşıdım.

mixChannels metodu
Şöyle yaparız.
Mat blurred = ...;

Mat gray0(blurred.size(), CV_8U), gray;


// find squares in every color plane of the image
for (int c = 0; c < 3; c++)
{
 int ch[] = {c, 0};
 mixChannels(&blurred, 1, &gray0, 1, ch, 1);
 ...
}
normalize
Mat sınıfındaki her değer 0-1 arasında olacak şekilde ayarlanır.
cv::Mat data = (cv::Mat_<float>(2, 4) << 1.f, 2.f, 3.f, 4.f,
                     5.f, 6.f, 7.f, 8.f);
cv::Mat res;
cv::normalize(data, res, 1, 0, cv::NORM_INF); // scale to [0,1]
std::cout << res;
filter2D
Şöyle yaparız.
filter2D(src_image, dst_image, src_image.depth(), mat);

putText metodu
Şöyle yaparız.
putText(frame, "...", Point(25, 40), 2, 1, CV_RGB(255, 255, 0), 1, 8, false);
pryUp()
Bu metod ile resimlere zoomlamak mümkün.

resize metodu
OpenCV Geometric Image Transformations yazısına taşıdım.

subtract
Örnekte aynı boyuttaki iki resim birbirlerinden çıkarılıyor. Eğer tıpatıp aynı iki resmi birbirinden çıkarırsak boş bir resim elde ederiz
#include <cv.h>
#include <highgui.h>

using namespace cv;

Mat im = imread("cameraman.tif");
Mat im2 = imread("lena.tif");

Mat diff_im = im - im2;
Canny
Canny Edge Detection yazısına taşıdım.

cvCvtColor metodu - C 
OpenCv Miscellaneous Image Transformations yazısına taşıdım.

 cvtColor metodu - C++
OpenCv Miscellaneous Image Transformations yazısına taşıdım.

drawCountours metodu
OpenCV Contour yazısına taşıdım.

findCountours metodu - input + output + mode + method
OpenCV Contour yazısına taşıdım.

findCountours metodu - input + output + hierarchy + mode + method
OpenCV Contour yazısına taşıdım.

saturate_cast metodu
Şöyle yaparız.
uchar u1 = 257; // u1 = 1
uchar u2 = saturate_cast<uchar>(257); // u2 = 255
split metodu
Veriyi BGR olarak ayırır. Şöyle yaparız.
Mat src = ...
vector<Mat> rgb;

cv::split (src, rgb);
rgb [2] //red
rgb [1] //green
rgb [0] //blue
Resim
Resim Yükleme ve Yazma
OpenCV Resim Yükleme ve Yazma yazısına taşıdım.

CvMat Yapısı
CvMat yapısı yazısına taşıdım.

cvGet2D ve cvSet2D
Bir matris yaratıp, satır/sütun değerlerini alıp değiştirmek mümkün. Örnek:

Mat sınıfı
Mat Sınıfı yazısına taşıdım.

Video Capture
OpenCV Video Yakalama yazısına taşıdım.

Video Motion Detection
Konuyla ilgili bir kaç not almak istedim. Video frame'lerini kullanarak hareketi tespit etmek için aşağıdaki yöntem kullanılabilir. İki frame karşılaştırılarak arka plan (background) bulunur. Arka plan hep sabit kaldığı için resimden çıkartılır. Örneğin siyah yapılır. Kalan pixeller de beyaz yapılır.
Beyaz pixellere bakara hareket eden şekil tanınmaya çalışılır. Şekil insanı andırıyorsa hırsız alarmı verilebilir.


Resimde Gürültü (Image Noise)
OpenCV Image Smoothing yazısına taşıdım.

Inpainting
Bozuk resmin onarılması demektir.

CascadeClassifier Sınıfı
CascadeClassifier Sınıfı yazısına taşıdım.

ml
Konuyu tam anlamadım. Kullanmak için şu dosyalalar gerekir.
#include "opencv2/core/core.hpp"
#include "opencv2/ml/ml.hpp"
Vectöre şöyle çeviririz.
std::vector<Node> nodeList(forest->getNodes().size());
CvSVM Sınıfı
train metodu
Şöyle yaparız.
Mat training_mat = ...;
Mat labels = ...;

CvSVMParams params;
params.svm_type = CvSVM::C_SVC;
params.kernel_type = CvSVM::POLY;
params.gamma = 3;
params.degree =3;
CvSVM svm;
svm.train(training_mat, labels, Mat(), Mat(), params);
svm.save("svm_filename");